progress.edu.ge
პარტნიორები
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი ამერიკანისტიკის დეპარტამენტი აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი ამერიკანისტიკის დეპარტამენტი
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
LCC International University LCC International University
გრ. რობაქიძის უნივერსტიტეტი გრ. რობაქიძის უნივერსტიტეტი
შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი
New Vision University New Vision University
BAU BAU
ბრაიტონის საერთაშორისო სკოლა-BISS ბრაიტონის საერთაშორისო სკოლა-BISS
მიუნსტერის ინსტიტუტი მიუნსტერის ინსტიტუტი
გოეთეს ინსტიტუტი გოეთეს ინსტიტუტი